Uczestnicy > Wydarzenia > Sukces Błędowa

Sukces Błędowa

„Diagnoza uwarunkowań rozwoju i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Błędów” to dokument, który pod koniec stycznia br. jednogłośnie przyjęła Rada Gminy Błędów z udziałem niemal wszystkich sołtysów, którzy pomagali w przeprowadzeniu badań i konsultacji, dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli instytucji rządowych.
Opracowany projekt dokumentu przed przekazaniem pod obrady Rady Gminy został poddany konsultacjom społecznym. Na reprezentatywnej próbie prawie 400 gospodarstw domowych przeprowadzono ankietę , określającą potrzeby społeczne mieszkańców i ich opinie dotyczące sytuacji w gminie.

Opracowany dokument zawiera:
- diagnozę obecnego stanu gminy,
- identyfikację głównych problemów gminy  wynikających z aktualnego stanu  zagospodarowania  przestrzennego gminy,
- propozycję rozwiązania zdefiniowanych problemów,
- analizę SWOT, polegającą na wytypowaniu mocnych i słabych stron  gminy oraz szans i zagrożeń w rozwoju gminy w trzech dziedzinach: społecznej, ekonomiczno- infrastrukturalnej i ekologicznej.

Gmina Błędów wybrała politykę zrównoważonego rozwoju poprzez opracowanie diagnozy uwarunkowań rozwoju i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dokument zawiera założenia tego jak powinny rozwijać się w gminie obszary ochrony środowiska, obszar społeczny oraz obszar ekonomiczno- infrastrukturalny. Wskazanie priorytetów w  powyższych dziedzinach ułatwi w przyszłości opracowanie podstawowego instrumentu jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego gmina aktualnie nie posiada.

Wypracowana w trakcie prac zespołu koncepcja polityki przestrzennej gminy Błędów zakłada, aby gmina postrzegana była jako gmina typowo sadownicza, a nie jak miało to miejsce dotychczas gmina ogólnie rolnicza.
 
Do prac nad dokumentem powołany został Zespół Partycypacyjny składający się z grupy liderów społecznych, pochodzących z różnych środowisk oraz ugrupowań m.in. przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych działaczy, radnych i pracowników Urzędu Gminy, czyli osób, które pragną uczestniczyć w sposób bezpośredni w życiu gminy i mieć wpływ na jej sprawy.

Pierwsze spotkanie zespołu partycypacyjnego w gminie Błędów odbyło się 12 kwietnia 2011 roku, kolejne 17 maja, 19 października i ostatnie 19 grudnia 2011r. Pomiędzy spotkaniami  pełnego zespołu odbyły się także robocze spotkania trzech  podzespołów: ds. ekologii i ochrony środowiska, społecznego oraz ekonomiczno- infrastrukturalnego.
 
Ze strony samorządu nad realizacją projektu czuwał Sekretarz Gminy i jednocześnie Gminnym Animator Projektu Pan Jacek Adamski oraz Pani Małgorzata Pajewska, Gminny Koordynator Projektu.

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: