Uczestnicy > Razem z nami > ANIMATORZY

ANIMATORZY

Każdy samorząd, biorący udział w projekcie „Decydujmy razem”, wyznacza pracownika urzędu do roli Animatora. Jego misją i zadaniem jest angażowanie mieszkańców do współdecydowania o sprawach, które ich dotyczą.

Animatorzy zostali przeszkoleni przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w zakresie konsultacji, dialogu społecznego, diagnozy środowiskowej, mobilizowania ludzi, budowania zespołu oraz pracy nad dokumentacją planów. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce.

Kluczowym zadaniem Animatora jest utworzenie Zespołu ds. partycypacji, w skład którego wchodzi reprezentatywna grupa społeczności lokalnej. Są to przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, lokalni liderzy i mieszkańcy; a w przypadku gmin wiejskich – także sołtysi.

Poszczególne zespoły pracują nad wybranymi programami działania (np. program aktywności lokalnej) lub strategiami (np. strategia rozwoju gminy) w ramach jednej z czterech polityk publicznych: przedsiębiorczości, zatrudnienia, integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: