Partycypacja > Prawo > Podstawy prawne

Podstawy prawne

Poniżej prezentujemy wybrane uwarunkowania prawne i systemowe związane z partycypacją, konsultacjami i dialogiem społecznym:

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe. Preambuła.
„...ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.“

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007 – 2013, przyjęty przez Radę Ministrów 25.09.2005 r.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
Narodowa Strategia Spójności. Dokument przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, przyjęty przez Komisję Europejską 9 maja 2007 r.

Polska 2030 -  Priorytety Rozwojowe Kraju. Raport przygotowany przez zespół doradców strategicznych Premiera RP, 11 września 2008 r.

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: