O projekcie > Decydujmy razem

Decydujmy razem

„Decydujmy razem” to projekt pilotażowy, propozycja wspólna dla władz samorządowych i społeczności lokalnych.

Doświadczenia wielu krajów pokazują, że warunkiem „dobrego rządzenia” jest udział obywateli w procesach decyzyjnych – czyli świadome i aktywne uczestnictwo mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących ich gminy, powiatu czy dzielnicy. Efektywna i skuteczna partycypacja wymaga jednak uruchomienia szczególnego procesu, w którym społeczność lokalna jest nie tylko adresatem, lecz także współtwórcą wypracowywanych rozwiązań. Współdecydowanie może się bowiem sprawdzić jedynie w społeczności, która rozumie sens działania na rzecz wspólnego dobra i jest gotowa do aktywnego udziału w takim procesie. Z drugiej strony, partycypacja jest domeną władz otwartych i gotowych na współpracę ze swoimi mieszkańcami.
„Decydujmy razem” jest odpowiedzią na problemy związane z koniecznością zwiększania skuteczności funkcjonowania administracji publicznej w zakresie kreowania i realizacji swojej polityki.

Zaplanowaliśmy wieloletnie działania mające na celu budowę mechanizmu partycypacji publicznej w kreowaniu i wdrażaniu polityki lokalnej szczególnie w czterech obszarach: przedsiębiorczości, zatrudnienia, integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Naszym celem jest wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji publicznej z wykorzystaniem animacji społecznej, opracowanie ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji, stworzenie mechanizmu jej oceny i monitoringu oraz upowszechnianie i promocja modeli partycypacji publicznej w środowiskach lokalnych.

Realizacja przedsięwzięć ważnych dla konkretnych społeczności lokalnych pozwala na sprawdzenie różnych sposobów włączania obywateli w sprawy publiczne. Podejmowane działania realizowane są na kilku płaszczyznach – zobacz nasze działania.

W Polsce jest coraz więcej prawno-instytucjonalnych możliwości włączania obywateli w życie publiczne. Większość z nich - np. konsultowanie podejmowanych decyzji czy po prostu informowanie o nich - nie daje jednak mieszkańcom okazji do aktywnego zarządzania sprawami publicznymi. Dlatego też, jak pokazują m.in. badania CBOS z 2010 roku, 60 proc. Polaków uważa wciąż, że nie ma wpływu na sprawy publiczne na poziomie ogólnokrajowym. Aż 45 proc. odczuwa brak możliwości udziału w procesie decydowania o sprawach swojego miasta i gminy, uznając, że jest on przede wszystkim domeną władzy. Jednocześnie to właśnie decyzjom podejmowanym na poziomie lokalnym Polacy przypisują jeden z najbardziej istotnych czynników rozwoju lokalnego.

Aż 79 proc. respondentów wierzy w sens współpracy z innymi. Naprawdę warto ten potencjał wykorzystać.

„Decydujmy razem” to projekt realizowany od 2010 roku w 108 gminach i powiatach z terenu całej Polski.

Zakrojony na szeroką skalę, jest zarazem elitarny. Uczestnicy – przedstawiciele społeczności lokalnych oraz samorządów – stanowią awangardę procesu przemian społeczno-politycznych, trwale zmieniających polski krajobraz. Wprowadzających nową jakość w relacje między obywatelami i ich organizacjami, a władzami przedstawicielskimi i administracją lokalną.

Udział w projekcie stanowi niewątpliwe źródło prestiżu dla samorządów.

Zaangażowani do projektu uczestnicy przetestują modele partycypacji publicznej w kreowaniu i wdrażaniu polityki, w wybranym przez siebie obszarze: zatrudnienia, integracji społecznej, przedsiębiorczości lub zrównoważonego rozwoju. Grupę docelową stanowią także pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy i studenci nauk społecznych.

Działania mają charakter systemowy. Celem przeszkolonych w ramach projektu animatorów partycypacji publicznej jest zaangażowanie społeczności lokalnej do pracy w zespołach i grupach roboczych. Około 300 jednostek samorządu terytorialnego weźmie udział w seminariach, warsztatach i wizytach studyjnych – w edukacji na temat tworzenia polityk publicznych w sposób partycypacyjny. Realizacja projektu sprawi, że społeczności, organizacje, grupy nieformalne i poszczególni obywatele zyskają poczucie rzeczywistego wpływu na działania władz i zmiany dokonujące się w ich „małych ojczyznach” – w najbliższym otoczeniu.

Z kolei władze publiczne zyskają możliwość wcześniejszego i trafniejszego diagnozowania problemów oraz tworzenia zrozumiałych i akceptowanych strategii działania. Będą też miały szansę stworzenia platformy autentycznego dialogu z obywatelami. Opartego na partnerskich regułach współpracy i współodpowiedzialności. Wzmocnią w ten sposób swój wizerunek instytucji skutecznej i przyjaznej.

Zakończenie projektu nastąpi w 2014 roku.

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: